Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów w koszyku.

Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.GOODFOORM.PL

 

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.goodform.pl określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży, a także warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną realizowane przez EBC
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-595 Warszawa przy ul. Puławskiej 99A za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.goodform.pl. Sklep internetowyjest prowadzony przezEBC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99A.
 4. Wszelką korespondencję wynikającą z zawartych umów lub złożonych zamówień należy kierować na adres: EBC sp. z o. o, ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa, gdzie zlokalizowane jest biuro sprzedaży sklepu internetowego www.goodform.pl.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego www.goodform.pl użyte są̨ wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: Paczka – operatora logistycznego
  4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
  5. Klient – oznacza osobę fizyczną która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
  6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie.
  7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
  8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia a następnie do korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznaczaPrzedsiębiorcę dokonującego zamówienia Towarów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
  11. Punkt odbioru – placówka, w której można dokonać odbioru zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu. Aktualna lista Punktów Odbioru wskazana jest na Stronie Internetowej Sklepu.
  12. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin strony internetowej www.goodform.pl.
  13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
  14. Sprzedawca - oznacza firmę EBC Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595 Warszawa przy ul. Puławska 99A, NIP: 5213707186, REGON: 362544544, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576828 o kapitale zakładowym w wysokości 36000 złotych; e-mail: sklep@goodform.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu.
  15. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
  16. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep, działające w domenie www.goodform.pl.
  17. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  18. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  19. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2.
KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Do korzystania ze Sklepu w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 5. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania ze Sklepu i w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. niepodejmowania działań́ polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Loginu i Hasła.
 9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§ 3.
REJESTRACJA KONTA KLIENTA i LOGOWANIE

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się̨.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać́ asortyment Sklepu, a także składać́ zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość́: śledzenia historii zamówień́, śledzenia statusu złożonego Zamowienia.
 5. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 6. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Login i indywidualne Hasło.
 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 8. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest wymagane do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną - usługi prowadzenia Konta Klienta. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, z wyjątkiem ustanowionego Loginu.
 11. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę̨ o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą̨:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 13. Sprzedawca może złożyć́ oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany przez Klienta w Sklepie.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta skutkuje po upływie wypowiedzenia zablokowaniem i usunięciem przez Sprzedawcę Konta Klienta ze Sklepu i pozostaje bez ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.

 

§ 4.
ZAMÓWIENIA

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych Towarów.
 2. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu. Klient może składać zamówienia w Sklepie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie lub za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę w Dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka w Sklepie. Dodanie Towarów do koszyka w Sklepie nie oznacza ich rezerwacji dla Klienta.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych (w przypadku nie posiadania Konta Klienta są to dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania Konta Klienta dane zostaną pobrane automatycznie) wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia.
 7. Zamówienia złożone przez Klienta po godzinie 14:00 traktowane są jako złożone dnia następnego.
 8. Klientom kupującym w Sklepie zostaje przyznany automatycznie rabat:
  1. przy zamówieniu za minimum 199 zł – darmowa Dostawa,
  2. przy zamówieniu powyżej 1500 zł – rabat 5% wartości zamówienia netto,
  3. przy zamówieniu o wartości powyżej 2000 zł – rabat 7% wartości zamówienia netto,
  4. przy zamówieniu o wartości powyżej 2500 zł – rabat 9% wartości zamówienia netto.
 9. Darmowej Dostawie nie podlegają zamówienie zawierające meble o dużych gabarytach. Rabat w wysokości 5%, 7%, 9% widoczny jest w podsumowaniu zamówienia. Rabatem nie są objęci wybrani przez Sprzedawcę producenci Towarów. Rabat dotyczy wyłącznie produktów, które nie są objęte inną promocją, oprócz darmowej Dostawy.
 10. Klient zawierając ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą oraz pełnych danych osobowych, w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia Towaru.
 11. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie są realizowane przez Sprzedawcę. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub/i adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia.
 12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości z Klientem. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta i wyjaśni zaistniałe wątpliwości. 
 13. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany Towar, zaś Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 14. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.
 15. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 16. Po otrzymaniu od Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość również za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 17. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 18. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i opłacenia zamówienia przez Klienta. Datą opłacenia jest data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. O przyjęciu do realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z tą chwilą uważa się Umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.
 19. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 20. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 21. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ust. 20 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 48 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o decyzję Klienta. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle pozostałe zamówione przez Klienta Towary.
 22. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania zamówienia, a Klient otrzyma informację o anulowaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną w przypadku braku adresu e-mail.
 23. W przypadku, gdy zamówienie zostało opłacone przez Klienta, a następnie zostało anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości odpowiadającej cenie niedostępnych Towarów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie określonym w § 8 ust. 9 poniżej.
 24. Świadczenie przez Sprzedawcę usługi drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień́ na Towary za pośrednictwem formularza zamówienia oferowane za pośrednictwem Sklepu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówione Towary i Dostawę.
 25. Usługa w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień́ na Towary za pośrednictwem formularza zamówienia ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

§ 5.
CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów stanowiących asortyment Sklepu wyrażone są̨ w złotych polskich i są cenami brutto co oznacza, że zawierają̨ podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane w Sklepie dotyczą̨ jednej sztuki Towaru.
 2. Ceny Towarów podane w Sklepu nie zawierają̨ kosztów dostarczenia Towaru do Klienta. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są̨ podawane przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia i są uwzględniane są̨ w wartości zamowienia. Wartość́ Zamówienia obejmuje cenę̨ zamówionego Towaru oraz koszty jego dostarczenia do Klienta
 3. Informacje o cenie Towaru jego cechach oraz istotnych właściwościach zamieszczone są̨ przez Sprzedawcę przy Towarze w Sklepie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną dla Klienta jest cena podana w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 5. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie mogą ulegać́ zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 6. Klient chcą opłacić zamówienie może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta),
  3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta),
  4. raty PayU poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu Sprzedawcę informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego).
 7. Klient jest zobowiązany w terminie 3 Dni roboczych dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6.
DOSTAWA

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są̨ dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca wskazanego przez Klienta w Dni robocze.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Czas realizacji zamówień standardowo zawiera się w przedziale od 3 do 42 dni roboczych. Każdorazowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana informacja o dokładnym czasie realizacji zamówienia. Dostawa kurierem wynosi 24h-48h w dni robocze.
 4. Czas realizacji zamówień ze względu rynek surowców, który pozostaje niestabilny i nieprzewidywalny pod względem dostępności, cen, niezawodności dostaw i terminów realizacji może ulec wydłużeniu. Większość zamówień jest realizowana terminowo.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru po uprzednim uiszczeniu opłaty za zamówienie przelewem na konto lub za pośrednictwem PayU. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy lub w Punkcie Odbioru w Dni robocze, w godzinach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą miejsca i terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.  Do odwołania zostaje zawieszona możliwość odbioru osobistego.
 8. Meble i lampy o dużych gabarytach, panele ścienne gipsowe dostarczane są tylko za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Sprzedawca, każdorazowo ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu. Faktury są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres. Na życzenie klienta faktura w formie papierowej może być wysłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wystawienia paragonu zostanie on dostarczony wraz z dostawą, w razie braku takiej możliwości zostanie wysłany za pośrednictwem poczty.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 7.
RĘKOJMIA

 

1.       Sprzedawca ponosi wobec Klienta Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru zgodnego z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność Towaru do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę, a Sprzedawca to zaakceptował.
 2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,  
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 6. W przypadku, gdy Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 8 poniżej. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży. Koszty napraw lub wymiany Towaru w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od Klienta na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany przygotować do wysyłki reklamowany Towar, tak aby nie uległ dalszym uszkodzeniom.
 11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy: 
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży,
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty powstałej wskutek skorzystania przez Konsumenta z prawa obniżenia ceny nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 15. W przypadku, gdy brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży. 
 16. W stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument który zawarł umowę̨ na odległość́, może w terminie 14 dni odstąpić́ od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 9 poniżej.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno lub partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. 
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. W przypadku, gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić́ Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: EBC sp. z o.o. ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa.
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść́ bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 9. W przypadku odstąpienia do Umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 13. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość́ nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronnę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są̨ Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi Towarami.

 

§ 9.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA

 

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę na prawach konsumenta będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 1. odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
 2. reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową sprzedaży,

w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

 

§ 10.
USŁUGI NIEODPŁATNE

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Newsletter,
  2. prowadzenie Konta Klienta,
  3. zamieszczanie opinii na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Użytkownik podczas rejestracji Konta Klienta może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i otrzymywanie Newsletteru.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletteru przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 11.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE
ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI

 

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści,
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w § 10 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3.  Klient nie jest uprawniony do:
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 poniżej.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 poniżej, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy,
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 poniżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w § 10 powyżej, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
 2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 powyżej, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 

§ 12.
ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

 

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 13.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie i wysłana na adres siedziby Sprzedawcy lub przesłana na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji Klienta zawierało w szczególności: imię̨ i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać́ wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać́ odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę̨ nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę̨ jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć́ dowód zakupu Towaru u Sprzedawcy. Może to być́ na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 3. Przykładowa treść reklamacji wskazana w ust. 2 powyżej dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać́ i nie wpływa na skuteczność́ reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z treścią̨ Umowy sprzedaży, może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniami określonymi we art. 43d ust. 2 i 3 oraz art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z treścią̨ Umowy sprzedaży, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć́ Sprzedawcy Towar niezgodny z treścią̨ Umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się̨ do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w § 10 powyżej w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu, można składać́ Sprzedawcy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
  2. telefonicznie.
 8. Reklamacja, o której mowa w ust. 7 powyżej powinna zawierać́ w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamowienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać́ wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać́ odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż̇ adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Przykładowa treść reklamacji wskazana w ust. 8 powyżej dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać́ i nie wpływa na skuteczność́ reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się̨ do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 14.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest EBC Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595 Warszawa przy ul. Puławska 99A, NIP: 5213707186, REGON: 362544544, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576828 o kapitale zakładowym w wysokości 36000 złotych.
 2. Klient może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres e-mail: sklep@goodform.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją zamówienia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
  11. w celu wysyłki Newsletteru lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy może być w niektórych przypadkach niemożliwe.
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji zawartej umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu, itp.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 

§ 15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Klienci są informowania poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie Internetowej Sklepu przez co najmniej 14 dni kalendarzowych. Klienci, którzy założyli Konto Klienta w Sklepie dodatkowo zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż̇ na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą̨ w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż̇ po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać́ Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.
 10. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą̨ realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.