Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów w koszyku.

Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

RĘKOJMIA

Sprzedawca ponosi wobec Klienta Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru zgodnego z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność Towaru do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę, a Sprzedawca to zaakceptował.
 2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,  
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 6. W przypadku, gdy Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 8 poniżej. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży. Koszty napraw lub wymiany Towaru w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od Klienta na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany przygotować do wysyłki reklamowany Towar, tak aby nie uległ dalszym uszkodzeniom.
 11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy: 
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży,
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty powstałej wskutek skorzystania przez Konsumenta z prawa obniżenia ceny nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 15. W przypadku, gdy brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży. 
 16. W stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument który zawarł umowę̨ na odległość́, może w terminie 14 dni odstąpić́ od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 9 poniżej.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno lub partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. 
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. W przypadku, gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić́ Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: EBC sp. z o.o. ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa.
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść́ bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 9. W przypadku odstąpienia do Umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 13. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość́ nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronnę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są̨ Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi Towarami.

 

Formularze do pobrania:

Pobierz formularz reklamacji towaruPobierz formularz reklamacji towaru

Pobierz formularz odstąpienia od umowyOdstąpienie od umowy